รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (2554-2565)"